Algemene voorwaarden

Reserveringen
 1. Springfield neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan genoemde leeftijd zijn niet geldig.
 2. Springfield behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name van groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
 3. Springfield behoudt zich het recht voor individuen en groepen die hebben gereserveerd onder een andere identiteit dan de ware bij aankomst te weigeren. Restitutie van het voorschot is dan niet van toepassing.
 4. Een reservering is definitief wanneer u daarvan een schriftelijke, dan wel een bevestiging per mail, tevens factuur hebt ontvangen. Op dat moment is een overeenkomst tot stand gekomen tussen u en Springfield.
 5. De reservering geldt voor in de door Springfield verstuurde bevestiging aangegeven periode en aantal personen tegen de genoemde huurprijzen en voor genoemde accommodatie.
 6. Heeft u binnen 14 dagen na boeking geen bevestiging van de reservering, tevens factuur ontvangen, neemt u dan contact op met de verhuurders.
 7. Controleer de bevestiging van de reservering op onjuistheden en meldt de verhuurder dit per direct.
 8. Indien de huurder de reservering overdraagt aan anderen blijft de huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel de betaling van de huurprijs als voor eventuele schade.
Prijzen

De geldende prijzen zijn terug te vinden op de website van Springfield ( www.vakantieboerderij-springfield.nl)

 Betaling
 1. Indien u, als huurder verzuimt het voorschot te betalen binnen de in de bevestiging van de reservering aangegeven termijn behoudt Springfield zich het recht voor de reservering te laten vervallen. Let wel: U heeft zelf niet het recht om middels het niet betalen van een voorschot de reservering ongedaan te maken. Zie Betaling.5, annuleren.
 2. Betaling vindt plaats op de wijze zoals omschreven in de schriftelijke dan wel digitale bevestiging van de reservering, tevens factuur.
 3. De betaling van het gehele bedrag minus het voorschot vindt uiterlijk plaats bij aankomst.
 4. Indien een verblijf eerder wordt beëindigd dan op de overeen gekomen datum, welke is vermeld op de bevestiging van de  van (een gedeelte van) de huurprijs.
 5. Bij annulering van de reservering zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 50% van het totale bedrag tot 30 dage voor de dag van aankomst of het totale bedrag als u later annuleert.
 6. Springfield heeft het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
Borg
 1. Springfield kan van u vóór of bij aanvang van het verblijf een borgsom va u verlangen. De hoogte van de borgsom is door de verhuurder te bepalen.
 2. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord, die Springfield kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder vergezellen.
 3. In het geval de borgsom niet vóór of bij aanvang van het verblijf wordt voldaan is Springfield gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
 4. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Springfield bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). Restitutie van de huurprijs ( of een gedeelte daarvan) vindt niet plaats.
 5. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris / accommodatie, extra schoonmaakkosten en/of overige kosten ) van Springfield op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd.
 6. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt giraal teruggestort binnen de termijn zoals vermeld in de bevestiging van de reservering.
Opzegging
 1.  Springfield heeft ten alle tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij de reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of van een gedeelte daarvan.
 2. Als verhuurder van u, of van één van uw medehuurders overlast ondervindt in welke vorm dan ook ( dan wel in de accommodatie, dan wel op het terrein, in het dorp of op het eiland) heeft de verhuurder het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker van de accommodatie(s) terstond van Springfield te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
Accommodaties
 1. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website en in de bevestiging bij de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Bij de reservering reeds moet worden aangegeven hoeveel gasten gebruik zullen maken van de accommodatie.
 2. De accommodaties worden niet verhuurd aan personen jonger dan 18 jaar in afwezigheid van tenminste één huurder van 18 jaar of ouder. Laatstgenoemde draagt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor zijn/haar medehuurders.
 3. Huisje Henny wordt aan maximaal 4 volwassenen verhuurd.
 4. De huurprijzen van huis Henny zijn gebaseerd op vier huurder (ongeachte leeftijd gasten). Bij meer dan vier huurders ( to 6 personen) geldt een meerprijs welk terug te vinden is op de website van Springfield (www.vakantieboerderij-springfield.nl)
 5. Het is niet toegestaan om tenten bij de accommodaties te plaatsen.
 6. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 7. De huurder dient de accommodatie netjes en schoon op te leveren ( dus: stofzuigen en indien nodig dweilen, de vaat doen, beddengoed afhalen en opvouwen, onderlakens strak trekken, keuken, kookplaten en koelkast schoonmaken, vuilnis in de container plaatsen).
 8. Indien de verhuurder constateert dat de accommodatie niet netjes en schoon is opgeleverd, worden de schoonmaakkosten die hieruit voortvloeien in rekening gebracht, dan wel ingehouden van de borg.
 9. Gebruik van bedlinnen is verplicht. U kunt bedlinnen bij ons huren of dit zelf meebrengen.
 10. Verhuurder heeft in een verhuurperiode ten alle tijde toegang tot de groepsaccommodatie.
 11. Verhuurder is gemachtigd zich onder bepaalde omstandigheden toegang te verschaffen tot de vakantiehuisjes of de studio (zoals een ernstig vermoeden tot bijv. gezondheidsproblemen, brand, handelingen/praktijken in strijd met de wet.
Huisdieren
 1. Huisdieren zijn in geen van de accommodaties toegestaan m.u.v. huisje Afke.
 2. In huisje Afke is uitsluitend na overleg met de verhuurder een kleine tot middelgrote hond toegestaan i.c.m. max. 2 gasten.
 3. Op de camping zijn, eveneens uitsluitend na overleg, huisdieren toegestaan. Max. 2 honden per tent.
 4. Voor een hond betaalt de huurder/eigenaar een toeslag. De hoogte hiervan is terug te vinden op de website (www.vakantieboerderij-springfield.nl)
 5. Als de huurder een hond mee wenst te nemen dient hij/zij dit ten tijde van het maken van de reservering te vermelden.
 6. Honden dienen op het gehele terrein aangelijnd te zijn.
 7. De eigenaar van de hond is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep op het terrein.
 8. Honden die zonder overleg vooraf met de verhuurder worden meegenomen naar Springfield worden niet toegelaten op Springfield. Ook niet in huisje Afke of op de camping.
 9. Bezoekers met honden dienen vooraf toestemming te vragen aan de verhuurder.
 10. Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor andere gasten.
 11. Verhuurder is gemachtigd om zonder opgaaf van reden huisdieren op Springield te weigeren of na aanvang van de huurperiode huisdieren de toegang te ontzeggen indien de verhuurder meent dat het huisdier of de huisdieren op welke manier dan ook overlast veroorzaakt.
 12. Huisdieren mogen niet op banken, stoelen, bedden, dekbedden en tafels.
 13. Huurder van huisje Afke die een huisdier meebrengen worden verzocht zelf een kleed/mand en een water- en/of etensbak mee te brengen of de verhuurder hierom te verzoeken. In geen geval mogen dekbedden of keukeninventaris hiervoor aangewend worden.
Aansprakelijkheid
 1. Springfield aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Springfield en/of de huur/het gebruik van accommodatie of campingplaats.
 2. Huurder is met de andere gebruiker(s) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Springfield ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het terrein van Springfield bevinden.
 3. U vrijwaart Springfield voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, reisgenoten van de huurder of derden die zich met toestemming van de huurder op Springfield bevinden.
 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen u en Springfield is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Overig

U dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs welke u dient te kunnen tonen bij aankomst. Verhuurder heeft het recht hiervan een kopie te maken.